Description & Technical information

Period:  Qianlong/Jiaqing period circa 1795-1800