Fairs

ART Cologne
Art Basel / Hong Kong
Arte Fiera - Bologna
Cologne Fine Art
Frieze Masters - London
TEFAF Maastricht
Highlights - Munich
Munich Highlights

Member

C.I.N.O.A.(Confédération Internationale des Négociants en Oeuvres d'Art)
BVDG(Bundesverband Deutscher Galerien)